Programi

Osnovni program - jaslice

Program rada-Osnovni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine su unapređivanje celokupnog telesnog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja.
Okosnicu rada čini jedinstvo nege i vaspitanja u procesu kultivisanja spontanih dečjih izraza.

Poštovanje i uvažavanje potreba, interesovanja i mogućnosti i procena dostignutog stepena psihofizičkog razvoja pojedinca i grupe je osnova za planiranje vaspitno-obrazovnog rada. U radu sa decom svakodnevno se realizuju raznovrsne aktivnosti kojima podstičemo sve apekte razvoja.

program

Program rada sa decom od 3 do 5 godina

Program rada sa mešovitom vrtićkom grupom – Globalni zadaci u radu sa decom ovog uzrasta su:

omogućiti im da usvajaju i izgrađuju znanje, da nauče kako da uče i da koriste svoj um;

omogućiti im da identifikuju i rešavaju probleme i donose odluke koristeći kritičko i kreativno mišljenje;


omogućiti im da prikupljaju, analiziraju, organizuju i kritički procenjuju informacije;


razvijati socijalne veštine kod dece koje će im omogućiti da rade efikasno sa drugima kao članovi tima, grupe i zajednice;


podsticati govorno-jezički razvoj i na taj način deci omogućiti da efikasno komuniciraju koristeći se raznovrsnim verbalnim, vizuelnim i simboličkim sredstvima;


razvijati kod dece sposobnost da odgovorno i efikasno upravljaju sobom i svojim aktivnostima.

Pripremni predškolski program

Program je usaglašen sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Realizuje se u trajanju od 9 meseci, nakon čega deca dobijaju Uverenja o pohađanju pripremnog predškolskog programa koja su nephodna za upis u prvi razred osnovne škole.

Globalni zadaci na realizaciji pripremnog predškolskog programa u našoj Ustanovi su:


stvaranje uslova za podršku dečjem razvoju i napredovanju kroz igru i učenje;
podsticanje samostalnosti kod dece, kroz razvoj svesti o sebi i drugima, kao i kroz izgrađivanje radnih navika;
jačanje socioemocionalne kompetencije;
stvaranje uslova za bogaćenje dečjeg životnog iskustva kreiranjem podsticaja za dečju aktivnost i učenje;
podrška razvoju intelektualnih funkcija i operacija: mišljenje, govor, pamćenje, opažanje i mašta;
podrška fizičkom razvoju;
uvažavanje i podsticanje prirodne dečje radoznalosti, potrebe za saznavanjem i proširivanjem iskustava;
podsticanje stvaralačkog i kreativnog izražavanja;

program

podrška u sistematizaciji spontanih dečjih saznanja o neposrednom okruženju i formiranje stavova i ponašanja u pravcu razvijanja ekološke svesti kod dece;
razvijanje početnih matematičkih pojmova;
podsticanje komunikativne i stvaralačke upotebe govora;
razvijanje interesovanja za književne sadržaje namenjene deci;
priprema za usvajanje pismenosti: razvoj sposobnosti razumevanja značenja napisanog, glasovnu analizu i sintezu i podsticanje razvoja grafomotorike;
negovanje saradnje sa roditeljima;
prihvatanje i negovanje kulturnih, etničkih, verskih i drugih specifičnosti dece.